پرسش و پاسخ فارسی
string(239) "SELECT u.id AS userid, COUNT(a.postid) AS qs, SUM(q.selchildid=a.postid) AS selected FROM qa_demo_posts a, qa_demo_posts q, db_users u WHERE a.parentid=q.postid AND u.id=a.userid AND a.type="A" AND q.type="Q" AND u.handle='admin'" string(43) "Unknown column 'u.handle' in 'where clause'"

پایگاه داده‌ی شما با موفقیت بررسی شد و خطایی ندارد.

رفتن به قسمت مدیریت